top of page

Informasjon til bedrifter/organisasjoner som ønsker masteroppgaver

Høgskolen i Molde har et økende antall studenter som ønsker å skrive masteroppgaver for bedrifter/foretak/organisasjoner (heretter benevnt foretak/foretaket) i privat eller offentlig samt frivillig sektor. Dette kan gi en god mulighet for å få løst eller belyst problemstillinger som foretaket har eller som en ønsker å få utredet. Det kan også gi en god mulighet for rekruttering. Et godt samarbeid med ulike foretak er svært viktig for høgskolen og våre studenter, og vi tror at det også ligger en gjensidig nytte i dette. En indikasjon på det er at flere ledende foretak både internasjonalt, nasjonalt og regionalt både har gitt problemstillinger og rekruttert et betydelig antall av våre studenter.

Våre masterstudenter velger tema for masteroppgaven i løpet av høsten, hvor de skal legge frem et forprosjekt (proposal) som også må forsvares muntlig. Det er derfor ønskelig at de som er interessert legger ut tema/problemstilling i løpet av våren eller tidlig høst (august/september). Vi er selvsagt behjelpelig med å formulere problemstillinger. Vi har en blanding av norske og utenlandske studenter, siden dette er en internasjonal mastergrad. All undervisning foregår derfor på engelsk, og masteroppgaven skal skrives på engelsk uansett studentens nasjonalitet.

 

Tema for masteroppgavene blir gjort tilgjengelig for studentene fortløpende. Etter jul starter de på selve masteroppgaven. Innlevering av oppgaven er i slutten av mai og muntlig eksaminasjon avholdes første eller andre uken av juni. Masteroppgaven kan skrives på to ulike måter: 1) Monografi/rapportform eller 2) En fyldig innledning +1 forskningsartikkel. Dette er opp til student og veileder å bestemme. Kravet til faglig dybde er det samme.

 

Studentene velger selv tema for oppgaven, og det er derfor ingen garanti for at alle oppgavetemaene som tilbys, blir valgt.

 

Her er de viktigste momentene i samarbeidet med foretaket:

  1. Problemstillingen må ligge innenfor et logistikkrelatert tema. Noen ganger er problemet eksakt formulert, mens andre ganger kan det være mer åpent. I det sistnevnte tilfellet blir som regel en mer eksakt problemstilling formulert i samarbeid med foretaket, studenten(e) og veileder. Begge måter har vist seg å fungere godt.

  2. Kontaktperson fra foretaket bør oppnevnes. Bedriften/organisasjonen bør peke ut en person som er primærkontakt for studentene og som kan svare på spørsmål eller videreformidle kontakt til andre i bedriften.

  3. Konfidensialitet. Masteroppgaven kan gjøres konfidensiell/båndlegges for et visst antall år dersom dette er et krav fra foretakets side, men vi ser helst at den blir gjort offentlig tilgjengelig. Dette har blant annet betydning for studenten i forbindelse med jobbsøking og for den generelle forskningsformidling. Vi oppfordrer til at man vurderer båndlegging først når et nokså ferdig utkast kan vurderes. Det viser seg ofte at gitt informasjon som kan synes sensitiv ikke er sporbar i den ferdige oppgaven.

  4. Håndtering av informasjon. Foretaket bør være innforstått med at man skal kunne gi ut relevant informasjon som er nødvendig for å kunne svare på problemstillingen. Vi har gode systemer for å håndtere sensitive data, som vi gjerne redegjør for etter behov.  

  5. Kostnader. Dersom det påløper kostnader som eksempelvis reiser i forbindelse med bedriftsbesøk, uttrekk av data, presentasjoner osv. dekkes dette normalt av foretaket.

  6. Formidling til foretaket. Studentene plikter å presentere resultatene fra oppgaven for foretaket dersom dette er ønskelig. Avtale om tidspunkt gjøres direkte mellom partene. Foretaket skal motta ett eksemplar av oppgaven.

 

Vennligst fyll ut skjemaet

(Please fill in the form)

bottom of page