top of page

Erfaringsbasert master i logistikk

Engelsk navn: Experience based master program in logistics

Studiested: Molde

Logistikk

Studienivå: 2. syklus (master)

Studiepoeng: 90

Studiemodus: Deltid

Varighet: 6 semester

Kull: 2017

Studieprogram: Erfaringsbasert master i logistikk

 

Opptakskrav og rangering: 

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende.

2 års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad.

 

Målgruppe: 

Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning til en mastergrad.

 

Introduksjon: 

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode.

 

Forventet læringsutbytte: 

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

 

Kunnskaper:

  • ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i SCM og logistikk generelt

  • ha spesialisert kunnskap innenfor utvalgte emner innen SCM og logisitkk

  • ha avansert kunnskap om hvordan SCM og logistikk er relatert til relevante teorier innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.

 

Ferdigheter:

  • kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.

  • kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål.

  • kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

 

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor SCM og logistikk både på et faglig ekspertnivå og overfor personer med annen fagbakgrunn.

  • kunne sette seg inn i ny forskningslitteratur innen SCM og logistikk og vurdere denne på en kritisk og reflektert måte.

For more details Click here.

bottom of page